November 10, 2016

Kremlin: Trump Foreign Policy 'Phenomenally Close' to Putin

A spokesman for the Kremlin said Thursday that Donald Trump's foreign policy approach is "phenomenally close" to that of Russian President Vladimir Putin.

The post Kremlin: Trump Foreign Policy 'Phenomenally Close' to Putin appeared first on Washington Free Beacon.

Source: Washington Free Beacon